ปริมาณขยะรวม

36,057.27 กิโลกรัม

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

ปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้ว

12,692 ชิ้น

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

"ถังขยะ" ทิ้งให้ถูกสี ถูกประเภท


#

ขยะอินทรีย์

เช่น เศษอาหาร

#

ขยะรีไซเคิล

เช่น กระดาษ

#

ขยะอันตราย

เช่น หลอดไฟ

#

ขยะทั่วไป

เช่น ขวดนม


#
#

ขยะรวม 36,057.27 กิโลกรัม

ขยะทั่วไป 25,309.57 กิโลกรัม

เศษอาหาร 8,335.30 กิโลกรัม

พลาสติกรีไซเคิล 123,845.31 กิโลกรัม

กระดาษ 1,257.40 กิโลกรัม

กล่องนม 0.00 กิโลกรัม

อลูมิเนียม 207.20 กิโลกรัม

ขวดแก้ว 857.60 กิโลกรัม

ถุงพลาสติกหูหิ้ว 12692.3 ชิ้น.

กล่องโฟม 570 ชิ้น.

แก้วพลาสติก 6309.8 ชิ้น

หลอดพลาติก 4673.7 ชิ้น.

ขยะอันตราย 0 ชิ้น.

.


#
#
#

เปรียบเทียบปริมาณขยะรวม(รายเดือน) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณขยะรวม (แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณขยะทั่วไป (แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณเศษอาหาร (แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณ พลาสติกรีไซเคิล(แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณกระดาษ (แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณอลูมิเนียม (แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณขวดแก้ว (แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้ว(แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณหลอดพลาติก(แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณกล่องโฟม(แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณแก้วพลาสติก(แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

#
#

ปริมาณขยะอันตราย(แยกตามชั้น) ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน